Installationsbesiktning

Vid besiktningen undersöks det om anordningen uppfyller kraven i 2 kap.
Läs mer om detta här (Boverkets föreskrifter om hissar.) 

Då vi utför en installationsbesiktning kontrollerar vi att rätt anordning installerats för det ändamål, med den belastning och hastighet som den är avsedd för, samt att den placerats riktigt i byggnaden eller på fastigheten, allt med hänsyn tagen till säkerhet och hälsa. 
Vi kontrollerar att objektet är installerat i enlighet med tillhörande dokumentation.
Infästningar av anordningen i bärande byggnadsdelar kontrolleras samt utrymmen och utrustning som tillhör anordningen.
Byggnadsdelar, installationer eller andra föremål får inte påverka anordningen på sådant sätt att det kan inverka menligt på anordningens säkerhet, funktionen hos säkerhets- och skyddsanordningarna. Därför utförs även denna kontroll vid besiktningen. Vi kontrollerar även funktionen av anordningen i övrigt, att instruktioner för användning, drift, räddning, fortlöpande tillsyn och underhåll är tillgängliga.

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning ska utföras då en hiss ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten.
Besiktningen ska göras innan hissen tas i bruk efter ändringen. 
Vid ändring eller utbyte av viss del ska den ändrade eller utbytbara delen uppfylla samma krav som för en ny hiss. Detta är kontrollen som utförs vid besiktningen.

Förstabesiktning

Den första besiktningen omfattar både en konstruktionskontroll och en installationskontroll.
Utöver installationskontrollen kontrollerar vi att anordningen är lämplig för avsett ändamål samt av dess placering i byggnaden eller på fastigheten med hänsyn till säkerhet och hälsa.
Ritningar, kopplingsscheman, uppgifter om laster, material och ytbehandling kontrolleras.
Möjligheterna att utföra underhåll och fortlöpande tillsyn på ett säkert sätt kontrolleras.
Vi kontrollerar beräkningar, säkerhetsanalyser och -rapporter, i den omfattning som behövs för att kunna bedöma hållfastheten, stabiliteten och säkerheten i övrigt. Kontroll av instruktioner för användning, drift, räddning, fortlöpande tillsyn och underhåll undersöks.

Återkommande besiktning

Vid den återkommande besiktningen kontrolleras det ifall de delar av anordningen som har betydelse för säkerhet och hälsa hålls i stånd samt om anordningen uppfyller nya krav som ställts efter det att den installerats.
Den återkommande besiktningen omfattar en funktionskontroll av säkerhets- och skyddsanordningar.

En kontroll av drivande och bärande delar av anordningen, upphängning av lastbärande korgar, stolar eller dylikt, allt med avseende på förändringar som kan nedsätta anordningens säkerhet.
Kontroll av driftkondition hos de komponenter som inte arbetar vid normal drift.
Vi kontrollerar även att anordningen inte genomgått ändringar eller ingrepp som kan påverka anordningens säkerhet. Att det i anordningens närhet inte har vidtagits sådana åtgärder som kan nedsätta anordningens säkerhet eller förorsaka risk för olycksfall i övrigt.

SLP Hiss & Lyftbesiktning AB
Göteborgsvägen 18 
445 57 SURTE
Växel: 031-53 43 90
E-post: kundtjanst@slpab.se 
Fakturafrågor: fakturaservice@slpab.se