Besiktning kring portar

SLP hjälper dig som fastighetsägare att utföra besiktningar på portar som kan öppnas och stängas med motorkraft. 

Fastighetsägaren har huvudansvaret för att en kontroll sker regelbundet. Risken att råka ut för klämskador när det gäller motordrivna portar är stor och därför är det också mycket viktigt att utföra regelbundna besiktningar. 

Vid besiktningen kontrolleras säkerhetsanordningar som manöverdon, klämskydd, fotoceller och nödstopp. 
Vi kontrollerar att tillsyn, skötsel och underhåll av porten noterats i en loggbok/journal. Ha därför alltid denna loggbok tillgänglig då en besiktning ska utföras. 

Läs mer om vad Boverkets föreskrifter skriver om motordrivna portar. 


Typer av besiktningar kring portar

Första besiktning
Om porten är ny eller om en äldre port har byggts om så att den betraktas som ny måste den genomgå en första besiktning innan den får tas i drift. En första besiktning av ackrediterat besiktningsföretag ska ske om inte installationen av porten ingår i CE-märkningen. Om installationsbesiktningen ingår i CE-märkningen av porten ska det framgå i EG-försäkran till porten att denna ingår samt att EG-försäkran utfärdas efter att porten har installerats. 

Återkommande besiktning 
Den första återkommande besiktningen ska utföras av ett ackrediterat besiktningsföretag med 2 års intervall. Därefter ska det göras kontroll med ett intervall på 2 eller 4 år. Portar som finns inom ett inhägnat industriområde vilka styrs med impulsdon i kombination med självövervakad kontaktlist eller med hålldon kan ha ett besiktningsintervall på 4 år. Kolla alltid med besiktningsföretaget om detta gäller. 

Revisionsbesiktning 
Om porten flyttas från en plats till en annan eller då anordningen byggs om väsentligt. Exempelvis byte av styrsystem till annan typ och/eller byte av portens maskineri ska en revisionsbesiktning utföras av ett ackrediterat besiktningsföretag.
Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att besiktningen utförs.

Motordrivna anordningar som ingår under begreppet motordrivna portar och liknande anordningar är:

Portar, Dörrar, Väggar, Galler, Grindar.

För att omfattas av föreskrifterna ska anordningarna ovan både öppnas och stängas med motorkraft.
För dörrar med enbart öppningsautomatik gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3) samt de generella kraven på underhåll enligt plan- och bygglagen och Boverkets byggregler.